pmq SOFTWARE
Desiatimi prstami
Výučba strojopisu na klávesnici

Popis desaťprstové hmatovej metódy

Zvládnutie desaťprstové hmatovej metódy pre obsluhu počítača znamená hneď niekoľko výhod. Predovšetkým zrýchlenie ovládania klávesnice, teda komunikácie s osobným počítačom. Nezanedbateľné je tiež získanie väčšej pohody, pretože odpadá neustále vyhľadávanie znakov na klávesách a následná kontrola na obrazovke. Tým je vytvorená možnosť viac sa sústrediť na vkladané dáta, čím dochádza aj k zníženiu počtu chýb. Významnú úlohu zohráva tento spôsob ovládania klávesnice v ochrane zdravia obsluhy. Výhodou je rozloženie námahy na všetkých desať prstov, zníženie zrakovej únavy (eliminácia nebezpečenstva oslnenia od obrazovky a odstránenie nutnosti stáleho preostrovania zraku), odstránenie bočného vytáčania chrbtice alebo predklonu hlavy, pretože v prípade nutnosti sledovania obrazovky umožňuje umiestnenie monitora šikmo vpravo a predlohy kolmo pred obsluhu.

Pri výuke desaťprstovej hmatovej metódy nejde len o osvojenie si prstokladu, zjednodušene povedané, ktorým prstom sa ovláda ktorá klávesa, k čomu sa v poslednej dobe objavili rôzne zjednodušené návody a k tomuto cieľu zamerané počítačové programy. K tejto výuke patrí aj správny spôsob sedenia, držania rúk, základná poloha, písanie naslepo, technika stlačenia kláves a mnohé ďalšie.

Klávesnica osobného počítača je príliš rozsiahla na to, aby bola celá ovládaná všetkými desiatimi prstami naraz. Z tohto dôvodu je nevyhnutné rozdeliť ju na tri čiastkové klávesnice. Písanie znakov sa v každej čiastkovej klávesnici uskutočňuje z inej polohy prstov - tzv. základnej polohy.

Výhodu pre nácvik desaťprstovej hmatovej metódy majú ľudia, ktorí sa niekedy učili hrať na klávesový hudobný nástroj. Naopak problémy bude robiť osobám, ktoré sa naučili ovládať klávesnicu len niekoľkými prstami a majú tento systém už „vžitý“, pretože návyk človeka núti napríklad pozerať sa na klávesnicu apod. Veľmi nevýhodné je, keď niekto ovláda klávesnicu všetkými desiatimi prstami, ale nie hmatovou metódou. Oveľa jednoduchšie je osvojiť si správny nácvik od začiatku, než sa neskôr odnaúčať zlý spôsob ovládania. Pri osvojení si správnych návykov sa rýchlejšie získa zručnosť ovládania klávesnice a budú dosiahnuté lepšie výsledky. Ovládanie všetkými desiatimi prstami je vhodné ako pre pravákov, tak aj pre ľavákov. Ľaváci väčšinou píšu lepšie než praváci. Problémy pri výuke môžu mať dyslektici.

Pre písanie naslepo desaťprstovou hmatovou metódou na  najväčšej časti klávesnice PC, ktorá je podobná písaciemu stroju, čiže na alfanumerickej čiastkovej klávesnici, je nutné mať ruky umiestnené stále v jednej východiskovej polohe, ktorá zabezpečí možnosť pohybu prstov po celej tejto čiastkovej klávesnici naslepo. Túto polohu prstov na jednotlivých klávesách nazývame základnou polohou.

Pri výuke na alfanumerickej čiastkovej klávesnici umiestňujeme prsty na stredný písmenový rad takto:

ľavá ruka pravá ruka
malíček A malíček ů ( ; )
prstenník S prstenník L
prostredník D prostredník K
ukazovák F ukazovák J
palec medzerník palec medzerník

Pri písaní na klávesnici počítača alebo elektrického písacieho stroja sú prsty len mierne ohnuté, kláves sa dotýkajú svojimi bruškami a pri písaní jemne kĺžu z klávesy na klávesu. Neprehýbajte prsty ani zápästie. Pozdĺžna os prostredníka má byť takmer kolmá na jednotlivé rady znakov na klávesnici. Dlane sa neopierajú o hranu klávesnice ani stola alebo operadla. Píšte len jednotlivým prstom, v žiadnom prípade nie celým zápästím! Ostatné prsty zostávajú vždy v základnej polohe. Po napísaní príslušného znaku sa prst opäť vracia do základnej polohy!

Pre ovládanie numerickej čiastkovej klávesnice umiestňujeme do základnej polohy len pravú ruku. Ľavá ruka zostáva v základnej polohe na alfanumerickej čiastkovej klávesnici (A, S, D, F a medzerník). Základná poloha prstov pravej ruky na numerickej čiastkovej klávesnici je vytvorená na dvoch radoch, na základnom rade:

ukazovák ... 4
prostredník ... 5
prstenník ... 6

a na dolnom rade:

palec ... 0
malíček ... ENTER

Takže pri písaní na numerickej čiastkovej klávesnici budú opäť písať obe ruky, ale len sedmimi prstami. Pravá ruka ovláda vlastnú klávesnicu a ľavá palcom medzerník a malíčkom SHIFT a CTRL, prípadne TAB.

Ostáva nám vysvetliť spôsob ovládania všetkými desiatimi prstami na poslednej čiastkovej klávesnici. Vzhľadom na to, že klávesy funkčnej čiastkovej klávesnice sú rozmiestnené na rôznych miestach klávesnice PC, nie je možné pre jej ovládanie vytvoriť základnú polohu, z ktorej by mohla byť ovládaná. V praxi sa tieto klávesy používajú minimálne, preto sa nebudeme snažiť o nejaký spôsob rýchleho ovládania týchto kláves. Miesto kláves pre pohyb kurzora medzi alfanumerickou a numerickou čiastkovou klávesnicou je aj zo zdravotných dôvodov výhodné používať numerickú čiastkovú klávesnicu prepnutú do druhej polohy, a naopak číslice písať na alfanumerickej čiastkovej klávesnici pomocou prepínania medzi slovenskou a US klávesnicou. Vhodné je tiež zautomatizovať si ovládanie klávesy Num Lock ukazovákom vychýlením z klávesy 4.

Teraz, keď sme si vysvetlili jednotlivé základné polohy, pripomeňme si ešte jednu správnu polohu paží a rúk pri písaní na klávesnici osobného počítača alebo elektrického písacieho stroja [neplatí pre ručný písací stroj („mechanický“)]. Paže sú voľne pozdĺž tela a sú ohnuté v lakti do mierne stúpajúceho uhla zhodného s uhlom sklonu klávesnice, teda 10° až 15° od vodorovnej polohy. Ruky sú umiestnené v základnej polohe na klávesnici počítača. Prsty sú mierne ohnuté a kláves sa dotýkajú bruškami. Píše sa iba jednotlivým prstom, a nie celým zápästím. Zápästie sa nikdy neopiera o rám klávesnice či o hranu stola! Pri mnohoročnom písaní týmto spôsobom by mohlo dôjsť k útlaku nervu až s trvalými následkami (možnosť vzniku nemoci z povolania). Opierky pred klávesnicou počítača vrátane tých, ktoré sú súčasťou klávesnice, nie je možné pri písaní desaťprstovou metódou použiť (použitie opierok pevne spojených so stoličkou je diskutabilné). Zápästie musí byť v rovine a celá ruka sa pohybuje čo najmenej. Prsty majú kĺzať z klávesy na klávesu.

K dodržaniu pravidiel pre správne umiestnenie paží je nevyhnutné dodržať požiadavky na správne sedenie na vhodnej stoličke, kedy je chrbát opretý o chrbtovú opierku, predovšetkým v bedrovej časti. Výška sedadla má byť nastavená tak, aby nohy v kolenách zvierali pravý uhol a chodidlá boli celou plochou na podlahe (vysoká poloha sedadla spôsobuje opuchnutie členkov). Nohy nie je vhodné krížiť. Je možné jednu nohu povysunúť dopredu, ale pri dlhodobom sedení je najlepšie mať nohy od seba (uhol až 45°). Pri písaní v sede má byť dodržaná dostatočná vzdialenosť očí od obrazovky - cca 50 až 80 cm.

Nepodceňujte správne sedenie, pretože jeho nedodržanie môže viesť k mnohým zdravotným problémom, napríklad k bolestiam chrbtice, bolestiam na hrudnej kosti podobným infarktu myokardu atď. Najväčšie riziko pri ovládaní PC nie je, ako niektorí predpokladajú, v oblastiach zariadenia, ale je práveže spojené s polohou paží.

Spracoval T. Neugebauer