pmq SOFTWARE
Desiatimi prstami
Výučba strojopisu na klávesnici

Pracovný režim pri práci s PC

Vhodné umiestnenie počítača a správne sedenie pri ňom je, nielen pre pohodu pri práci, nutné doplniť správnym pracovným režimom. V prípade dlhodobejšej nepretržitej práce pri počítači je pre trvalé dosiahnutie pracovnej pohody dôležité urobiť po každých 2 hodinách štvrťhodinovú prestávku, ktorá môže byť vyplnená inou pracovnou činnosťou, najlepšie však relaxačnými cvikmi vykonávanými maximálne po dobu 5 minút (prípadne aspoň vstať a prejsť sa). Právny predpis č. 178/2001 Sb. požaduje zaradenie bezpečnostných prestávok v dĺžke 5 až 10 minút po každých dvoch hodinách nepretržitej práce so zobrazovacou jednotkou, teda s osobným počítačom.

Vhodné je aj v priebehu dvojhodinovej doby ovládania počítača sa niekoľkokrát pretiahnuť, prípadne inak uvoľniť.

Práca pri počítači nie je vhodná pre fotosenzitívnych epileptikov, pretože blikanie kurzora či rolovanie obrazovky môže vyvolať záchvat. Negatívny vplyv práce so zobrazovacou jednotkou na budúce mamičky nebol preukázaný. Vplyv elektromagnetického žiarenia vychádzajúceho z monitora na mužskú populáciu nebol preukázaný. Negatívne pôsobenie na nich nie je možné úplne vylúčiť. Osobne však nedoporučujem počítač deťom predškolského veku, a to nielen z dôvodu vplyvu na zrak, ale na celkový vývoj osobnosti. Budúce mamičky, ktoré pracujú s PC by mali dbať na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od monitora - 50 cm (okrem čelného smeru) a častejšie striedať prácu pri PC s inou prácou. V súvislosti s tým musím uviesť povinnosť zamestnávateľa vyplývajúci zo znenia zákonníka práce - „Zamestnávateľ je povinný tehotným a kojacim ženám prispôsobovať na pracovisku priestory pre ich odpočinok“ (§ 133 odst. 2).

Pri písaní na osobnom počítači je nutné vždy dodržovať svoje osobné tempo, pretože nadmerné zvýšenie rýchlosti písania nad svoj bežný rytmus vedie nielen k väčšiemu počtu chýb, ale aj k poruchám pohybového aparátu a k zvýšenej psychickej záťaži. Na pracoviskách, kde sa vykonáva trvalé vkladanie dát je vhodné stanoviť horný limit pre počet úderov za zmenu. Psychickú pohodu pri písaní textu je možné podporiť vhodným nastavením citlivosti klávesnice, kedy nedochádza k nežiaducemu opakovaniu znakov.

Ako bolo preukázané testami, počítač nespôsobuje zhoršenie zraku, len ho viac namáha (ako prechodné komplikácie sa objavujú únava okohybných svalov a zhoršenie akomodácie oka).

Spracoval T. Neugebauer